Agenda 21 Industriala

Araudia

Hondakinak

Araudi orokorra

 • 3/1998 Lege Orokorra, otsailaren 27koa, Euskal Herriko ingurugiroa babestekoa. III. titulua. Ingurumenean eragina duten jardueren antolamendua. IV. kapitulua. Hondakinak.
 • 22/2011 Legea, uztailaren 28koa, hondakinei eta lurzoru kutsatuei buruzkoa. 2008/98/CE Zuzentarauaren transposizioa da.
 • 2001/118/CE: Batzordearen Erabakia, 2001eko urtarrilaren 16koa, 2000/532/CE Erabakia hondakin-zerrendari dagokionez aldatzen duena.
 • MAM/304/2002 Agindua, otsailaren 8koa, hondakinak balorizatzeko eta ezabatzeko eragiketak eta hondakinen Europako zerrenda argitaratzen dituena. Akatsen zuzenketa.

Hondakindegiak

 • 49/2009 Dekretua, otsailaren 24koa, hondakinak hondakindegietan biltegiratuta eta betelanak eginda ezabatzea arautzen duena.
 • 1481/2001 Errege Dekretua, abenduaren 27koa, hondakinak hondakindegietan biltegiratuta ezabatzea arautzen duena. 1999/31 Zuzentarauaren transposizioa da.
  Aldaketak:
  • 1304/2009 Errege Dekretua, uztailaren 31koa, hondakinak hondakindegietan biltegiratuta ezabatzea arautzen duen 1481/2001 Errege Dekretua, abenduaren 27koa, aldatzen duena.
 • 2000/738/CE: Batzordearen Erabakia, 2000ko azaroaren 17koa, hondakinak isurtzeari buruzko 1999/31/CE Zuzentarauaren aplikazioari buruz Estatu kideentzat prestatutako galdera-sortari buruzkoa.
 • 2003/33/CE: Kontseiluaren Erabakia, 2002ko abenduaren 19koa, hondakinak hondakindegietan onartzeko irizpide eta prozedurak ezartzen dituena, 1993/33/CE Zuzentarauaren 16. artikuluari eta II. eranskinari jarraiki.

Zepak

 • 34/2003 Dekretua, otsailaren 18koa, altzairua arku elektrikoko labean fabrikatzeak sorrarazten duen zepa balorizatzea eta gerora erabiltzea Euskal Autonomia Erkidegoan arautzen duena. Akatsen zuzenketa.

Hondakinak erraustea

Hondakinen Europako Katalogo


Airea eta zarata

Araudi orokorra. Airearen kalitatea eta atmosferara egindako isuriak.

 • 278/2011 Dekretua, atmosfera kutsa dezaketen jardueretarako instalazioak arautzen dituena.
 • 100/2011 Errege Dekretua, urtarrilaren 28koa, atmosfera kutsa dezaketen jardueren katalogoa eguneratzen duena eta berau ezartzeko oinarrizko xedapenak finkatzen dituena.
 • 3/1998 Lege Orokorra, otsailaren 27koa, Euskal Herriko ingurugiroa babestekoa (II. titulua. IV. kapitulua).
 • 34/2007 Legea, azaroaren 15ekoa, airearen kalitateari eta atmosfera babesteari buruzkoa.
 • 833/1975 Dekretua, Ingurune Atmosferikoa babesteko 38/1972 Legea garatzen duena. Indargabetua izan da, IV. eranskina izan ezik C taldeko instalazioentzat..
 • 1976ko urriaren 18ko Agindua, industria-jatorriko atmosferaren kutsadura prebenitu eta zuzentzeari buruzkoa. Gaiari buruzko araudia garatu arte egon da indarrean.

Kutsadura akustikoari buruzko araudia

 • 3/1998 Lege Orokorra, otsailaren 27koa, Euskal Herriko ingurugiroa babestekoa (II. titulua. IV. kapitulua).
 • 37/2003 Legea, azaroaren 17koa, Zaratarena.
 • 1513/2005 Errege Dekretua, abenduaren 16koa, Zaratari buruzko azaroaren 17ko 37/2003 Legea garatzen duena, ingurumen-zarataren ebaluazioari eta kudeaketari dagokienez.
 • 1367/2007 Errege Dekretua, urriaren 19koa, Zaratari buruzko azaroaren 17ko 37/2003 Legea garatzen duena, zonifikazio akustikoari, kalitate-helburuei eta emisio akustikoei dagokienez.

Ura

Urei buruzko araudi orokorra

 • 1/2006 Legea, ekainaren 23koa, Urena.
 • Legegintzako 1/2001 Errege Dekretuauztailaren 20koa, Uren Legearen testu bategina onartzen duena.
  Aldaketak:
  • 24/2001 Legea, abenduaren 27koa, neurri fiskalei, administratiboei eta lan-arlokoei buruzkoa. Lege horren 91. artikuluak Estatuko uren sozietateak arautzeari buruzko paragrafo bat gaineratu dio testu bateginaren 132. artikuluaren 1. paragrafoari. Paragrafo horren arabera, bertan arautzen diren sozietateek sistema hidraulikoetan integratzeko obra hidraulikoak, publiko nahiz pribatuak, beregana ditzakete.
  • 16/2002 Legea, uztailaren 1ekoa, kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratuari buruzkoa, IPPC. Bere amaierako bigarren xedapenak paragrafo bat gaineratu dio Uren Legearen testu bateginaren 105.2.a) artikuluari, baimendu gabeko isurketei buruzkoa; baita hamargarren xedapen gehigarria ere, erkidego arteko arroetako ur kontinentaletara isurtzeari buruzkoa.
  • 62/2003 Legea, abenduaren 30ekoa, neurri fiskalei, administratiboei eta lan-arlokoei buruzkoa.
   • Bere 122. artikuluak interes orokorreko obretarako aldez aurretiko udal-txostenaren edukia, norainokoa eta epeak zehatzago arautzen ditu.
   • Bere 129. artikuluak urei buruzko politikaren arloan erkidegoaren jarduera-esparrua ezartzen duen 2000/60/CE Zuzentaraua egokitzen du Espainiako Zuzenbidera.
  • 11/2005 Legea, ekainaren 22koa, uztailaren 5eko Estatuko Plan Hidrologikoari buruzko 10/2001 Legea aldatzen duena (Amaierako lehenengo xedapena).
  • 4/2007 Errege Lege Dekretua, apirilaren 13koa, uztailaren 20ko Legegintzako 1/2001 Errege Dekretuaren bidez onartutako Uren Legearen testu bategina aldatzen duena.
  • 42/2007 Legea, abenduaren 13koa, Natur Ondareari eta Biodibertsitateari buruzkoa.
 • Jabari Publiko Hidraulikoko Erregelamendua849/1986 Errege Dekretua, apirilaren 11koa).
  Aldaketak:
 • 1620/2007 Errege Dekretua, abenduaren 7koa, arazitako urak berrerabiltzeko araubide juridikoa ezartzen duena. 849/1986 Errege Dekretuko 272. eta 273. artikuluak indargabetu ditu.
 • 1514/2009 Errege Dekretua, urriaren 2koa, lurpeko urak kutsadura eta narriaduraren aurka babestea arautzen duena. 2006/118/CE Zuzentarauaren transposizioa da

Lurzoruak

EAEko araudia

 • 1/2005 Legea, otsailaren 4koa, lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatutakoa garbitzekoa.
 • 199/2006 Dekretua, urriaren 10ekoa, lurzoruaren kalitatea ikertu eta berreskuratzeko erakundeak egiaztatzeko sistema ezartzen duena, eta erakunde horiek lurzoruaren kalitatearen gainean egindako ikerketen edukia eta norainokoa zehazten dituena.

Estatuko araudia

 • 9/2005 Errege Dekretua, urtarrilaren 14koa, lurzorua kutsa dezaketen jardueren zerrenda ezarri eta lurzoru kutsatuen adierazpena egiteko irizpideak eta estandarrak finkatzen dituena.
 • Gida Teknikoa, lurzorua kutsa dezaketen jardueren zerrenda ezarri eta lurzoru kutsatuen adierazpena egiteko irizpideak eta estandarrak finkatzen dituen 9/2005 Errege Dekretua, urtarrilaren 14koa, aplikatzekoa.

Kutsaduraren Prebentzioa eta Kontrola

Estatuko araudia

 • 16/2002 Legea, kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratuari buruzkoa. IPPC Zuzentaraua Estatuko ordenamendu juridikora ekarri du.
  Geroago, jarraian adierazten diren xedapenek aldatu dute Lege hori:
  • 1/2005 Legea, berotegi-efektuko gasak isurtzeko eskubideen merkataritza-araubidea arautzen duena.
  • 27/2006 Legea, ingurumenaren arloan justizia lortzeko, informazioa eskuratzeko eta parte-hartze publikorako eskubideak arautzen dituena.
  • 34/2007 Legea, azaroaren 15ekoa, airearen kalitateari eta atmosfera babesteari buruzkoa.
  • 42/2007 Legea, abenduaren 13koa, Natur Ondareari eta Biodibertsitateari buruzkoa.
 • 509/2007 Errege Dekretua, kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legea garatu eta burutzeko Erregelamendua onartzen duena.
 • 508/2007 Errege Dekretua, E-PRTR Araudiko eta ingurumen-baimen bateratuetako isurketen gaineko informazioa ematea arautzen duena.

Europako araudia

 • 2008/1/CE Zuzentaraua, urtarrilaren 15ekoa, kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratuari buruzkoa. Aurreko IPPC Zuzentaraua indargabetu du (96/61/CE Zuzentaraua).

Jasangarritasun Bulegoa Tokiko Agenda 21 Agenda 21 Industriala

Eskolako Agenda 21 Hondakinen kudeaketa

Mugikortasun iraunkorra
      

© Udaltalde 21 Nerbioi Ibaizabal • udaltalde21@ut21.org • Tel. 946712699 • Elexalde 18. 48498 Arrankudiaga-Zollo